top of page

RURAAC: Алтернативна разширена комуникация за селските райони

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_Monochrome.png

Проектът RURAAC има за цел да насърчи социалното включване на хора с интелектуални затруднения в селските райони чрез допълваща алтернативна комуникация (AAC) чрез активности на открито и използване на местни природни забележителности.

Алтернативна разширена комуникация (AAC) е подход, който има за цел да предложи алтернативен начин на комуникация чрез опростен език на онези, които рискуват да бъдат изключени от комуникация поради състоянието си. ACC и приложението му в селските райони е основният фокус на проекта RURAAC.

Проектът се изпълнява в 3 европейски държави от 4 партньорски организации, като се  комбинира техния опит по допълващ се начин. Горди сме да си партнираме с Trekkify /Италия/, Cooperativa Sociale GEA Onlus /Италия/ и Latvijas Autisma apvieniba /Латвия/.

По-конкретно чрез проекта, за който ще работим за:

– Развитието на професионалните компетенции на педагози, работещи с възрастни с интелектуални затруднения и педагози, работещи в областта на обучението на открито по темата AAC. Те ще развият нови знания, умения и компетенции, за да улеснят приобщаващите образователни дейности.

– Насърчаване на овластяването на възрастни с интелектуални затруднения в селските райони чрез процес на съвместно проектиране, насочен към производство на AAC материали за насърчаване на местните природни забележителности.

– Разпространение на резултатите от проекта сред местните общности в селските райони, приканвайки ги да използват AAC в своите дейности за насърчаване популяризацията на природните забележителности.

 

По време на проекта RURAAC ще бъдат постигнати и достъпни за партньорите и всички заинтересовани следните резултати:

  1. Модули за обучение с отворен достъп за преподаватели по AAC със специфичен фокус върху насърчаването на природните активи.

  2. PQHFB ще бъде домакин на транснационален курс за обучение на AAC за преподаватели на възрастни с интелектуални затруднения и преподаватели, насърчаващи приобщаващи дейности на открито.

  3. Партньорите ще разработят комуникационни материали за популяризиране на местни природни забележителности (напр. кратки ръководства, табели и др.)

  4. Ще бъдат организирани 3 промоционални събития в България, Италия и Латвия.

Проектът RURAAC е възможен благодарение на подкрепата на програма Еразъм+ и Европейската комисия.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция на Еразъм+ - INDIRE. Нито Европейският съюз, нито INDIRE могат да носят отговорност за тях. Проект RURAAC Nr.2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145.

bottom of page